Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod jsou navrženy jako ČOV s technologiemi, splňujícími požadavky směrnic, předpisů a norem EU. Řešení zabezpečuje plnění těch parametrů staveb, které jsou platné a požadované v rámci EU, a jsou v souladu s platným nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., a ostatní platnou legislativou ČR.

Navržená řešení doporučují řešení likvidace odpadů a kalu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., včetně platných změn a souvisejících vyhlášek.

Čistírny odpadních vod jsou navrhovány s technologií oběhové nebo směšovací aktivace, s úplnou aerobní stabilizací kalu, nitrifikací a simultánní nebo oddělenou denitrifikací. Tato řešení ČOV (dle velikosti) nemusí obsahovat primární usazování a přebytečný kal ze systému odchází již stabilizovaný, není potřeba jej samostatně stabilizovat. U ČOV s vyšší koncentrací a množstvím přiváděného znečištění je zařazen anaerobní stupeň čištění odpadních vod, včetně anaerobního kalového hospodářství. Tyto technologie považujeme za provozně velmi spolehlivé a jednoduché, s vysoko dosažitelnou účinností čištění odpadních vod.

Navržené ČOV pracují s vysokou účinností odbourávání vstupního znečištění odpadních vod. Proces odbourávání jednotlivých složek je řízen automaticky na základě monitorování systému, s možností elektronického přenosu dat, archivace a případně i externí ovládání systému.

Navrhujeme vhodná řešení čištění odpadních vod pro dodržení parametrů na odtoku, daných platnou legislativou (vl. nař. č. 229/2007 Sb.).

Kalové hospodářství je řešeno s kalovou koncovkou, podle velikosti čistírny, buď strojní odvodnění kalu nebo uskladnění kalu k odvozu na odvodnění nebo na další zpracování. Kapacitně je kalové hospodářství dimenzováno tak, aby umožnilo dostatečnou akumulaci kalu na čistírně po dobu, vyžadovanou agrotechnickými lhůtami, především v zimním a vegetačním období a také, aby bylo možné operativně reagovat na potřebu provozu. Důraz klademe na stabilizaci přebytečného kalu a její vazby na zbytkový obsah anorganického dusíku a organického podílu.

Tyto podmínky splňuje systém autotermní aerobní termofilní stabilizace čistírenských kalů čistým kyslíkem, systém OSS® (Oxyterm Sludge System), s kvalitou kalu dle vyhl. č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, dle kategorie I, což znamená možnost přímé aplikace takto upraveného kalu na zemědělské pozemky.

Jsme rovněž spolupůvodcem vynálezu jednotky NRBF, což je technologické řešení a systém automatického řízení zařízení na odstraňování nutrientů ve zpětném proudu. Systém umožňuje v jednom technologickém celku, vybaveném systémem reaktorů, zajistit odstraňování požadovaných nutrientů (fosfor, dusík) v souladu s užitným vzorem zn. CZ 20983 U1.